Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Vervanggaragedeuren.nl (onderdeel van Home&WindowLifestyle), gevestigd te Harderwijk. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66430666.

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten tussen Vervanggaragedeuren.nl en haar afnemers, tenzij door partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Partijen worden in het hierna volgende nader aangeduid als respectievelijk ‘verkoper’ en ‘koper’.

1.2 Wanneer in een aanbieding dan wel overeenkomst door verkoper van deze voorwaarden wordt afgeweken behouden alle bepalingen, waarvan niet nadrukkelijk is afgeweken, onverminderd hun gelding.

1.3 inkoop-, leverings- of andere voorwaarden waarnaar door koper wordt verwezen zijn voor verkoper niet geldend, ook al stellen kopers voorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel, tenzij deze voorwaarden schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle offertes worden gedurende 30 dagen gestand gedaan, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.

2.2 De afmetingen, het gewicht en de kenmerken van de producten volgens folders, prenten, ontwerpen en gegevens, gehecht aan de offerte, dienen uitsluitend beschouwd te worden als inlichtingen zonder waarborg voor volledige nauwkeurigheid.

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt pas tot stand door de schriftelijke bevestiging daarvan door verkoper, ook indien hieraan mondelijke of telefonische afspraken mochten zijn voorafgegaan.

3.2 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en maat- en gewichtsopgaven, welke verkoper verstrekt, alsmede levertijden welke verkoper vermeldt zijn indicatief en zijn voor verkoper niet bindend. Detailtekeningen behoeven door verkoper niet te worden verstrekt.

3.3 Verkoper blijft eigenares van eventuele ontwerpen, (constructie)tekeningen, toelichtingen en bijlagen, die bij door verkoper gedane offertes en/of met verkoper gesloten overeenkomsten door haar aan koper ter beschikking zijn gesteld of aan hem zijn verstrekt. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom alsmede auteursrechten, blijven berusten bij verkoper. Koper zal er voor zorgdragen dat bedoelde stukken niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld.

3.4 Werkzaamheden, anders dan de in de overeenkomst gespecificeerde (montage-)werkzaamheden, zullen tegen de bij verkoper geldende tarieven aan koper worden doorberekend. Indien het de (monteur van) verkoper, op grond van aan koper toe te rekenen redenen onmogelijk is de goederen te plaatsen conform de overeenkomst zal aan koper een bijkomende som in rekening gebracht worden terzake van reis- en verblijfskosten van de monteur. Evenzo zullen werkzaamheden, reis- en verblijfskosten van de (monteur van) verkoper alsmede eventuele door verkoper te maken expertisekosten terzake van of verband houdend met werkzaamheden welke niet onder de garantie als omschreven in art. 4 vallen, aan koper in rekening worden gebracht.

3.5 Mondelinge afspraken met ondergeschikten van verkoper binden verkoper niet. Ondergeschikten zijn in dit verband alle werknemers en medewerkers van verkoper, die geen procuratie hebben.

3.6 Verkoper is te allen tijde gerechtigd, zowel bij aanvang als tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat koper op verzoek en ten genoegen van verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

3.7 In geval van faillissement van koper, indien koper surseance van betaling heeft gevraagd of ten laste van koper beslag is gelegd, danwel het bedrijf van koper wordt geliquideerd, worden alle vorderingen van verkoper terstond opeisbaar, onverminderd verkopers recht om van haar eigendomsvoorbehoud gebruik te maken. Koper is, zonder dag een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim door het niet – of niet behoorlijk – nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, ondermeer indien hij niet tijdig op de vervaldag het door hem verschuldigde aan verkoper betaalt.

3.8 In de gevallen, genoemd in het vorige lid, is verkoper gerechtigd (verdere) levering(en) op te schorten en behoudt verkoper zich het recht voor eventuele verdere leveranties op andere basis van aanvankelijk overeengekomen af te handelen.

4. Garantie

4.1 Ten aanzien van de geleverde goederen geldt uitdrukkelijk geen andere garantie of verplichting zijdens verkoper, dan de volgende:

  1. de garantietermijn bedraagt 12 maanden op materiaal- en constructiefouten;
  2. reclamaties terzake van materiaal- en constructiefouten dienen schriftelijk en binnen 8 dagen – zichtbare fouten binnen 5 dagen – na ontvangst van de goederen te geschieden, zulks op straffe van verval van garantie;
  3. indien de gebreken terzake waarvan gereclameerd wordt naar het oordeel van verkoper onder de garantie vallen, is verkoper gerechtigd een expertiseonderzoek te laten uitvoeren door een bureau harer keuze, teneinde vast te stellen of de geconstateerde gebreken al dan niet onder de garantie vallen. Het bepaalde in het slot van artikel 3.4 ten aanzien van de gemaakte expertisekosten zal alsdan van toepassing zijn;
  4. de garantie strekt zich uitdrukkelijk niet uit over de kleurechtheid van uit kunststof vervaardigde producten of delen van producten, alsmede in welke vorm dan ook aangebrachte bekledingen of verflagen, over foute/gebreken die naar het oordeel van verkoper het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, (montage)werkzaamheden verricht door derden, onjuist gebruik, goederen welke op onjuiste wijze of niet tijdig door koper of derden zijn (voor)behandeld/geverfd, factoren van buitenaf, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, alsmede over onderdelen welke op grond van de aard van hun gebruik aan verhoogde slijtage onderhevig zijn;
  5. op de onder artikel 4.1.c bedoelde vervangen goederen of onderdelen daarvan is het in artikel 4 bepaalde van toepassing, met dien verstande dat de garantietermijn in afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 a alsdan 6 maanden na datum levering/montage bedraagt.

4.2 Koper is verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de onder 4.1.c bedoelde werkzaamheden uit te voeren en dient verkoper daartoe tijd te gunnen, zulks op straffe van verval van de garantie.

4.3 Verkoper is gerechtigd de uitvoering van de onder 4.1.c bedoelde werkzaamheden te weigeren, zolang koper niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.

5. Prijzen

5.1 Verkoper brengt in beginsel geen kosten van begrotingen en plannen in rekening. Indien een eerst gegeven opdracht ingetrokken wordt, is verkoper evenwel gerechtigd de kosten van het maken van een begroting en plannen evenals andere kosten in verband met deze opdracht tegen de bij verkoper gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, prijzen van materialen, lonen en sociale lasten.

5.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, waaronder begrepen de factoren genoemd in lid 2 van dit artikel, verhoging ondergaan, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. De prijsverhoging zal door verkoper zo spoedig mogelijk aan koper ter kennis worden gebracht.

5.4 Indien de aldus toegepaste prijsverhogingen plaatsvinden binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en koper daartegen bezwaren heeft, dan dient hij verkoper daarvan binnen 14 dagen na verzending van de in de laatste alinea van lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de prijsverhogingen door koper worden geacht te zijn aanvaard.

5.5 De door verkoper opgegeven prijs is exclusief de alsdan geldende opzetbelasting, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Verkoper is steeds gerechtigd een wettelijke verhoging van de (omzet)belasting, invoerrechten en overige heffingen aan koper door te berekenen.

6. Transport/risico

6.1 Indien niet nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden de goederen geacht te zijn verkocht voor levering af fabriek of magazijn van verkoper. De in- en uitlading van de goederen alsmede het vervoer geschiedt alsdan voor rekening en risico van koper.

6.2 Indien uitdrukkelijk franco-levering is overeengekomen, dan zal het risico van de goederen in ieder geval voor rekening van koper zijn op het moment van aflevering van deze goederen door de vervoerder.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat al haar vorderingen op koper, uit welke hoofde ook, zullen zijn voldaan.

7.2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is koper desondanks gerechtigd de geleverde goederen hetzij binnen het normale kader van zijn bedrijf te verkopen, hetzij deze goederen te bewerken of te verwerken. Koper is niet gerechtigd geheel of gedeeltelijk onbetaalde goederen, welke door verkoper zijn geleverd, aan derden in pand te geven of op andere wijze voor derden tot zekerheid te doen strekken.

7.3 Verkoper is door koper gemachtigd om zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geleverde goederen in haar macht te brengen, indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, onverminderd het recht op schadevergoeding van verkoper.

8. Overmacht

8.1 Indien verkoper door overmacht, waaronder onder meer worden begrepen werkstaking, stagnatie in de aanvoer van materialen ofwel bij haar ofwel bij haar leveranciers, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen met belemmerende werking en technische bedrijfsstoringen niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft verkoper het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, zonder jegens koper tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.2 Indien sprake is van een verhindering of belemmering van de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel, welke langer dan 3 maanden duurt, hebben zowel verkoper als koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zulks kan leiden tot schadeplichtigheid van (een der) partijen.

9. Levering

9.1 Overschrijdingen van de overeengekomen levertijd door welke oorzaak dan ook, zal koper nimmer recht geven schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst te vorderen, noch zal koper alsdan het recht hebben zijnerzijds eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of niet na te komen.

9.2 Indien een levering op afroep is overeengekomen, dan wordt verkoper – indien de goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden afgeroepen – geacht door de enkele mededelingen aan koper, dat de goederen op een door verkoper aan te wijzen plaats voor hem ter beschikking zijn, aan koper te hebben geleverd.

9.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient koper uiterlijk 6 maanden na opdrachtbevestiging de op afroep gekochte goederen daadwerkelijk af te roepen.

10. Reclames

10.1 Koper dient bij in ontvangstneming van de goederen te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.

10.2 Reclames ter zake van geleverde goederen worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na in ontvangstneming daarvan schriftelijk ter kennis van verkoper zijn gebracht. Reclames ter zake van verstrekte facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk ter kennis van verkoper te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijnen wordt koper geacht de geleverde goederen of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.

10.3 Reclame schort de verplichtingen van koper voortvloeiende uit enige met verkoper gesloten overeenkomst niet op.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor schade veroorzaakt dor verkoper of de door verkoper geleverde goederen, tenzij koper aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper. Met name is verkoper niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel, waarvoor koper het heeft aangeschaft.

11.2 Indien koper aantoont dat door hem geleden schade is veroorzaakt door opzet op grove schuld van verkoper, dan zal de uit dien hoofde eventueel door verkoper verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag met betrekking tot de desbetreffende order.

12. Betaling

12.1 Betalingen door koper dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door de bank aangenomen valutadatum wordt aangemerkt als betalingsdag.

12.2 Verrekening, al dan niet op grond van beweerde kortingen, door koper zijn nimmer toegestaan. Aan werknemers van verkoper, die geen procuratie hebben, kan niet zondermeer bevrijdend betaald worden.

12.3 Ingeval van overlijden, faillissement, surseance van betaling, ontbinding en/of liquidatie van koper, zal de koopovereenkomst ter keuze van verkoper geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden worden, indien verkoper daartoe de wens te kennen geeft.

13. Rente en kosten

13.1 Indien koper niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rente verschuldigd gelijk aan het discontopercentage van de Nederlandse Bank, verhoogd met 2%, gerekend vanaf de vervaldatum tot en met de dag van de betaling.

13.2 Alle door verkoper te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.

13.3 Indien koper enige verplichting uit hoofde van de gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden ook na aanmaning zijdens verkoper niet nakomt, verbeurt hij terzake van door verkoper geleden verlies en/of schade.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten tussen verkoper en haar kopers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de onderhavige voorwaarden zelf, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde kantonrechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van verkoper is gelegen.

14.3 Verkoper is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval zij de koper daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Koper heeft alsdan gedurende 1 maand de gelegenheid om zich voor beslechting voor de civiele rechter uit te spreken.

14.4 Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen 3 scheidslieden recht spreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er een benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen.

De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen, zodanig als de scheidslieden zullen bepalen.

Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.